Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области 7-8172-23-00-40 Пушкинская, 20 - 6, 7 офис, 1 этаж vologda-oblast.ru/biznesu/upolnomochennyy_po_zashchite_prav_predprinimateley_v_vologodskoy_oblasti